تحقیق درباره جامعه شناسي حقوقي

تحقیق درباره جامعه شناسي حقوقي

تحقیق درباره جامعه شناسي حقوقي

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:21

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

تحقيق علمي كه هدف كلي « مركز مطالعات جامعه شناسي » است فقط نسبت به قضايائي كه يكنوع سرشت برون ذاتي دارند عملي است 000 حقوق يك علم اجتماعي است و ميتواند موضوع علم باشد : ايندو مطلب كه در تجزيه و تحليل ازهم جدا ميشوند . در حقيقت يكي هستند اين امر خيلي روشن است كه اگر حقوق يك علم اجتماعي باشد بالنتيجه يك علم است و بهمين جهت مسلما” بامور برون ذاتي تعلق دارد .

اما كوشش اصلي من محرز ساختن اين امر خواهد بود كه حقوق داراي سرشت اجتماعي است . در واقع اين فكري است كه بقدر كافي شناخته شده است و امكان دارد شما بمن بگوئيد اين يك « حقيقت بالمعاينه » است . با اين وجود من تصور ميكنم كه توجه باين نكته و نماياندن اينكه اهميت مقام حقوق در قلمرو امور اجتماعي از چه جهت است و چطور حقوق در قلب زندگي اجتماعي جاي دارد ، مفيد است .

من از تعريف قضيه اجتماعي آغاز ميكنم كه در مكتب فرانسوي جامعه شناسي از آن گفتگو شده و مخصوصا” دوركهايم ثابت كرده است كه قضيه اجتماعي قضيه خاصي است يعني سرشته هاي ويژه اي دارد كه منحصر به آن است و مخصوصا” پديده خود زائي است كه از اجتماع مردم در گروهها حاصل ميگردد.

هرجا گروهي ( مجتمعي ) كه يك قسم استمرار ، يك قسم پيوستگي . يك قسم ثبات را نشان ميدهد يافت شود اين گروه موجد يك سلسله پديده هائي ميشود كه بوضوح پديده هاي اجتماعي هستند و وجود آنها قائم بوجود همزمان گروه است از گروه يك حيات اجتماعي پديد ميايد كه با قضايا و رويدادهائي با طبيعت خاص تظاهر ميكند .

اكنون با احراز اين امر وحصول اين نتيجه كه گروه چيزي غير از جمع ساده واعضاء آنست . بايد پرسيد حقوق چيس ميتوان حقوق را بوجوه زيادي تعريف كرد اما دو وجه اساسي در تعريف آن وجود دارد و آن برحسب اينستكه مفهوم حقوق درون ذاتي  يا مفهوم حقوق برون ذاتي را در ذهن داشته باشيم .

حقوق درون ذاتي اختياري است كه اين يا آن شخص در ارتكاب فلان يا فلان عمل داراست . حقوق برون ذائي قاعده ايست كه منبعث از گروه است و باعضاء تشكيل دهنده آن تحميل ميگردد . بديهي است وقتي من كلمه حقوق را بكار ميبريم معناي دوم ، معناي حقوق برون ذاتي را در نظردارم . پس حقوق مجموعه قواعدي است كه روابط انساني را تنظيم ميكند . گاهي در فرمولي ، اندك متفاوت ، گفته ميشود حقوق سيستم ضمانت هاي اجرائي است واين تعريفياست كه دوركهايم و مخصوصا”  فوكونه از حقوق ميكنند .

و......


دسته:

تحقیق درباره جامعه شناسي حقوقي

خرید آنلاین