تحقیق درباره خانواده و انواع آن

تحقیق درباره خانواده و انواع آن

تحقیق درباره خانواده و انواع آن

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:43

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

تعريف خانواده

صاحبنظران معتقدند: «خانواده از نخستين نظامهاي نهادي عمومي و جهاني است كه براي رفع نيازمنديهاي حياتي و عاطفي انسان و بقاي جامعه ضرورت تام دارد و از همة نهادهاي اجتماعي، طبيعي‌تر و خودي‌تر است.»

تيپهاي خانواده

خانواده‌ها را از حيث كيفيت روابط دروني و ميزان استحكام آنها مي‌توان به سه تيپ تقسيم نمود كه هر يك ويژگيها و مفاهيم خاص خود را داراست. اين تيپها عبارتند از:

الف ـ خانوادة متزلزل

ب ـ خانوادة متعادل

ج ـ خانوادة متكامل

از الگوهاي خانوادگي مذكور، ابتدا، خانوادة متزلزل را به لحاظ آسيب‌پذيري و آسيب‌زدايي آن مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم و ويژگيهاي آن را ارائه مي‌كنيم.

الف ـ خانوادة متزلزل

1ـ خانوادة متزلزل، از هدف اصلي خويش بازمانده، آرمانش را از دست داده است.

2ـ خانوادة متزلزل، از درون تهي گشته، با هر ضربه، بيشتر مي‌ريزد.

3ـ خانوادة متزلزل، از روابط خصمانه و غيردوستانه آكنده است.

4ـ در خانوادة متزلزل، مسئوليتها به كنار رفته، «وانهادگي» بر آنها حاكم است.

5ـ در خانوادة متزلزل، مديريت، تجزيه شده، تصميم‌گيري در آن به غايت دشوار است.

6ـ در خانوادة متزلزل، جاذبه‌اي مكفي براي پايبندي اعضاي آن به ميثاق زندگي مشترك، وجود ندارد.

7ـ در خانوادة متزلزل، جاذبه‌اي مكفي براي پايبندي اعضاي آن به ميثاق زندگي مشترك، وجود ندارد.

8ـ در خانوادة متزلزل، انتقادها به شكلي ظالمانه، مستقيم و مستمر توسط اعضاي آن از يكديگر به عمل مي‌آيد.

معني و مفهوم اعتدال

بدون شك، همة افراد در پي دست يافتن به الگوي خانوادة متعادل هستند و با اين انگيزه به ازدواج روي مي‌آورند، ليكن ابتدا بايد معلوم نمود كه خانوادة متعادل هستند و با اين انگيزه به ازدواج روي مي‌آورند، ليكن ابتدا بايد معلوم نمود كه خانوادة متعادل چيست و شيوة تحقق آن كدام است؟ تا براساس آن ضابطه، بتوان داوري نمود و اختلافها را از ميان برد.

براي پي بردن به مفهوم خانوادة متعادل، ابتدا واژة «اعتدال» را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. پديد يا شيء را زماني داراي اعتدال و توازن مي‌دانيم كه حداقل برخي از ويژگيهاي ذيل را دارا باشد:

ـ (نقطه) مركز ثقل آن، مشخص و معلوم است.

ـ تساوي كششها و جاذبه‌ها، در پديدة متوازن، محرز است.

ـ شي‌ء متعادل، پس از مختصر حركت و يا ضربة وارده، واژگون نمي‌شود و مجدداً به تعادل پايدار خود برمي‌گردد.

ـ در پديدة متعادل، هر جرئي از اجزاء در موقعيت و جايگاه خويش، قرار گرفته است.

و....


دسته:

تحقیق درباره خانواده و انواع آن

خرید آنلاین